Landelijke Jeugd Competitie mtb Rss

Alg. Voorwaarden

Algemene (gebruiks) voorwaarden van de website van Jeugd mtb Nederland
(www.LJC-mtb.nl / www.jeugdmountainbike.nl )

Het gebruik van deze websites betekent dat u zich als bezoeker akkoord verklaart met onderstaande (gebruiks)voorwaarden. Informatie en/of beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in welke vorm dan ook en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, tenzij voorafgaande toestemming van de beheerder(s) van Jeugd mtb Nederland is ontvangen.
U als gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Jeugd mtb Nederland en/of haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen (in) aan te brengen of te gebruiken. Alle merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het ®-symbool.

► Informatie/gegevens
Jeugd mtb Nederland streeft er naar om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Jeugd mtb Nederland en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u ons hierop attenderen. Jeugd mtb Nederland en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief (gevolg)schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de Jeugd mtb Nederland website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.
Jeugd mtb Nederland is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Jeugd mtb Nederland gewaarschuwd werd voor zulke schade. Jeugd mtb Nederland en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige compensatie. Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Jeugd mtb Nederland zijn. Jeugd mtb Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

► Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van alle uitingen van WordPress themes Designed by AskGraphics Website Design ongeacht de drager (hieronder begrepen deze internetsite van Jeugd mtb Nederland) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van onze beheerder(s). Beeld en/of portretrecht en/of woordrecht kunnen (ook)van toepassing zijn.

► Hergebruik
Het is niet toegestaan materiaal van de Jeugd mtb Nederland te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

► Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van Jeugd mtb Nederland op internet is in beginsel toegestaan, zover betreffende pagina’s op onze website beschikbaar zijn, dan wel blijven. De uitgever stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Deze linken zijn vrijblijvend en volledig voor risico van degene die één of meerdere link(-en) aanbrengt.

► Anti spam policy
Jeugd mtb Nederland voert een een anti-spam policy om zo te voorkomen dat ons netwerk of onze server gebruikt worden voor het versturen van spam of het hosten van via spam gepromote websites. Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacy wetgeving.

► Privacy statement
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens waarmee u zich registreert op deze website. Het gebruik van cookies is uitsluitend om de website goed te kunnen laten werken. Wij gebruiken deze gegevens niet voor eigen analyse, evenmin verstrekken wij uw gegevens aan derden.

► Disclaimer
De beheerder(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de website van Jeugd mtb Nederland. Evenmin is zij aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. En is zijn nooit tot enige schadevergoeding gehouden indien de website niet beschikbaar of toegankelijk is.

► Contact
Wilt u meer informatie van Jeugd mtb Nederland (www.LJC-mtb.nl / www.jeugdmountainbike.nl  ) stuur een email naar:

Bike Zone
Bikefreak Magazine
ads
ads